ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองตะครอง  หมู่ 2 บ้านหนองตะครอง  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  40190

 

 โครงการเพาะเห็ด

 

           

                                                           น้องๆช่วยกันเก็บผลผลิต                                                           เห็ดพร้อมเก็บแล้ว

 

                 

                                                น้องๆช่วยกันปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน                                          น้องๆฟังบรรยายเรื่องการเพาะเห็ด

 

             

                                                   น้องๆและคุณครูร่วมกันบรรจุเชื้อเห็ด                                                 น้องๆร่วมกันผสมเชื้อเห็ด

 

              

 

                               น้องๆนำเชื้อเห็ดที่ผ่านการใช้งานแล้วมาตากให้แห้งเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย                        ผลผลิตของพวกเรา

 

 ย้อนกลับ